Se vores lagerbiler her

Hvad er flexleasing?

Konceptet består i, at man som oftest køber en bil hjem fra udlandet eller en lagerbil, som man herefter leaser i stedet for at afregne fuld afgift med det samme. Alternativet til dette er, at man køber en bil på det danske marked, hvor der allerede er betalt fuld registreringsafgift, og dette vil betyde en meget højere kapitalbinding.

Flexleasing betyder, at kapitalbindingen bliver væsentligt mindre, og at man er sikret imod afgiftsomlægninger, som kan forringe værdien af bilen. Hvis man finansierer købet af bilen via f.eks. et banklån, vil renterne af den højere danske pris også gøre at man opnår en yderligere besparelse ved at flexlease sin bil frem for at købe den. Man erhverver sig altså en bil uden registreringsafgift og betaler herefter registreringsafgiften månedsvis for en ønsket periode.

Hvad er fordelene?

Man har en væsentlig mindre kapitalbinding, typisk 1/3 af den danske markedspris. Da der ved brug af denne metode ofte er tale om specialbiler, vil disse også være nemmere at omsætte efter endt brug, eftersom bilen stadig er uden registreringsafgift og kan sælges i udlandet, hvor der er et større køberklientel. Bilen vil til enhver tid kunne indregistreres på udenlandske nummerplader, hvis man ønsker det. Flexleasing er mest velegnet til specielle/dyre biler og/eller biler, man ønsker at bruge for en periode f.eks. en cabriolet til brug i sommermånederne.

Fordele ved flexleasing

  • Flexleasing er kørsel med køretøj på danske plader, uden at betale den høje danske afgift.
  • Flexleasing er kørsel på danske plader i et tidsrum fra 1 til 36 måneder, alt efter brugerens ønske.
  • Flexleasing er mulighed for kørsel i køretøjer, der ikke er betalt moms af.
  • Flexleasing er mulighed for fleksibelt at kunne bestemme tidsrummet for kørsel på danske nummerplader.
  • Flexleasing er mulighed for at skifte mellem flere køretøjer som f.eks. sommer- og vinterbil.
  • Flexleasing er mulighed for at sælge køretøjet i hele Europa efter endt Flexleasing.
  • Flexleasing er mulighed for at køre det antal kilometer, som brugeren ønsker i brugsperioden – uden meromkostning.
  • Flexleasing er kørsel som privat eller som virksomhed.
  • Flexleasing giver mulighed for at køre i køretøjer på danske nummerplader på en yderst fleksibel måde.

Læs mere om flexleasing

Toldattest ved kørsel på Flexleasing

Køretøjet købes uden den høje danske afgift, og den danske stat udsteder en Toldattest, der er en speciel tilladelse til at køre på danske nummerplader. Uanset hvilket køretøj, man vælger, betales der kun afgift for den periode, hvor køretøjet er på danske plader.

Likviditet

Fordelene ved Flexleasing er store. Leasingtageren belastes ikke likviditetsmæssigt i forhold til, når der betales den sædvanlige høje danske afgift. Typisk betales ca. 30 % af den reelle danske værdi – nemlig bilens pris inklusive moms og afgift. Dermed kan man råde over de resterende 70 % til investeringer eller andet.

Køb og salg af køretøj i hele Europa.

Ydermere kører man i et køretøj, der kan sælges i hele Europa og ikke kun i Danmark. Det udvider salgspotentialet markant – ikke mindst på de rigtigt dyre køretøjer.

Afgiftssatser

Flexleasing-afgiften er altid fast med satser på mellem 0,5 % og 2 %, alt efter køretøjets alder. Største fordele er ved køretøjer ældre end 36 måneder. Hertil erlægges en “rente” til staten som kompensation for at køre på denne ordning. Denne “rente” varierer i forhold til Nationalbankens udlånsrente (NU), og fastsættes 1. januar og 1. juli hvert år. Den beregnes som NU +1,9% p.a.

Afgiftssatser på Flexleasing

1 – 3 måneder:
2 % af vurderet afgift + (NU* + 1,9 % p.a.) + moms.

3 – 36 måneder:
1 % af vurderet afgift + (NU* + 1,9 % p.a.) + moms.

> 36 måneder:
0,5 % af vurderet afgift + (NU* + 1,9 % p.a.) + moms.

 

* Nationalbankens udlånsrente (NU) fastsættes 1. januar og 1.juli hvert år.

Brugerens sikkerhed

Flexleasede køretøjer ejes af Flexleasingvirksomheden.

Hvis Flexleasingvirksomheden går konkurs, mister brugeren rettigheden over køretøjet og sikkerhedsstillelse, hvis intet andet er aftalt (skriftligt).

Der er megen diskussion om, hvordan ejerforholdet er ved Flexleasing, og ikke mindst hvilke risici man har som bruger, hvis leasingvirksomheden går konkurs. Hvis bilen er klonet tager solid Leasing det fulde ansvar, dette er unikt hos Solid Leasing.

Nogle har mistet både køretøj og sikkerhedsstillelse, da den Flexleasing-virksomhed, de havde valgt, gik konkurs, og kurator derefter inddrev køretøjet.

Mange mener, at de ejer køretøjet ved Flexleasing, men det er ikke tilfældet.

Derfor skal man gøre sig klart, hvad der sker med køretøjet og/eller penge i form af betalingen for køretøjet eller depositum, hvis Flexleasing-virksomheden går konkurs.

Moms

Moms for privat Flexleasing
Ifølge europæisk lovgivning skal et leasingselskab, der er etableret i ét EU-land, betale moms i det pågældende land for sin flåde af Flexleasing-køretøjer, der udlejes i et andet EU-land, hvor køretøjerne er indregistreret.

Moms for virksomheders Flexleasing

Køb af ydelser i EU (EU-moms – omvendt betalingspligt).
Reglerne for moms på firmaers Flexleasing er ændret fra1. januar 2010.
Når en momsregistreret virksomhed køber ydelser fra momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal der fra 1. januar 2010 som udgangspunkt betales moms i Danmark.

Det sker ved, at ydelsen sælges netto uden moms, hvorefter momsen beregnes ved anvendelse af den danske momssats.
Det er altså den virksomhed, der erhverver ydelsen, der beregner og betaler momsen. Denne moms kaldes for EU-moms. Der er omvendt betalingspligt, som skal beregnes med 25 % af momsgrundlaget. Momsgrundlaget er værdien af ydelser inklusive eventuelle leveringsomkostninger, leasingydelser og eventuelle punktafgifter m.m.

Hvis fakturaen er i udenlandsk valuta, skal beløbet omregnes til danske kroner, før momsen beregnes.
Virksomhedens momsnummer (DK+8 cifre) skal fremgå af Flexleasing-virksomhedens kontrakt. Ellers må leverandøren ikke beregne uden moms, og der skal i så fald både betales moms i følge sælgerlandets satser samt beregnes erhvervelsesmoms i henhold til de danske momssatser. Momsen skal beregnes af køberen, der har fradrag for den beregnede moms efter de almindelige regler om momsfradrag.

Skattefordele

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og kan fradrage driftsudgifter, har du mange forskellige muligheder for fradrag:
• Ekstraordinære leasingydelser
• Den månedlige leasingydelse
• Registreringsafgiften
• Vægtafgiften
• Forsikringspræmien

Udenlandske virksomheder skal efter 1.1.2010 udfærdige leasingkontrakter til virksomheder uden moms.
Efterfølgende påhviler det leasing-tager, altså virksomheden, at betale moms ifølge de danske momsregler – omvendt betalingspligt.

Delvist fradrag ved leasing af biler

Virksomheder, der lejer eller leaser personmotorkøretøjer i mere end 6 måneder i sammenhæng, kan fradrage moms af lejen med højst 25% af et særligt fradragsgrundlag. Fradragsgrundlaget er 2% af registreringsafgiften pr. måned i de første 3 år fra køretøjets første indregistrering og derefter 1% pr. måned i efterfølgende år.

Det er en betingelse for momsfradrag, at mindst 10% af den årlige kørsel sker i forbindelse med virksomhedens momspligtige levering af varer og ydelser. Det påvirker altså ikke fradragsretten, hvis den lejede personbil også anvendes til privat kørsel. Der er ikke fastsat retningslinjer for, hvordan en virksomhed skal kunne dokumentere, at den erhvervsmæssige kørsel udgør mindst 10%.

I praksis vil bagatelgrænsen næppe få betydning, bortset fra for firmabiler, som udelukkende anvendes til private formål. Derimod sker der begrænsning i fradragsretten, hvis den virksomhed, som lejer bilen, ikke er en fuldt momspligtig virksomhed. Denne begrænsning sker efter de almindelige regler om delvis fradragsret for indkøb til blandet anvendelse.

Udlejer skal angive det månedlige fradragsbeløb på fakturaen. Hvis momsen af fradragsgrundlaget udgør et mindre beløb end momsen af den faktiske leasingydelse (hvilket oftest vil være tilfældet), kan lejer fratrække det beregnede momsbeløb. Hvis det beregnede fradragsbeløb overstiger momsen af den faktiske leasingydelse, kan lejer kun fratrække moms af den faktiske leasingydelse.

Der kan fratrækkes moms af afgiften på baggrund af følgende:

• 2% af afgiftsgrundlaget pr. måned for biler yngre end 36 måneder
• 1% af afgiftsgrundlaget pr. måned for biler ældre end 36 måneder

Eksempel – køretøj under 37 måneder
o Køretøjets registrerings afgift 500.000,- kr.
o 2 % af afgiftsværdien 0,02 x 500.000 10.000,- kr.
o 25% momsfradrag 0,25 x 10.000 2.500,- kr.
• Virksomheden kan dermed få 2.500,- kr. tilbage i moms pr. måned

Se yderligere på SKAT´s fortolkning af Flexleasing, eller §3b finder du i nedenstående tekst.

Læs mere om flexleasing