Se vores lagerbiler her

­­Opdateret 31.08.2022 - Databeskyttelsespolitik                   

­­Vi er dataansvarlige og sådan kan du kontakte os 

Selected Car Leasing A/S og Solid Leasing A/S er fælles dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget og indsamlet om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Selected Car Leasing A/S

Stensgårdvej 17
5500 Middelfart
CVR.77180915
Mail:info@scleasing.dk 
eller databeskyttelse@scleasing.dk

Solid Leasing A/S

Ballevej 1
8600 Silkeborg
CVR.37508063
Mail: kontakt@solidleasing.dk

Det fælles dataansvar har baggrund i at Selected Car Leasing A/S og Solid Leasing A/S er under fusion. Det betyder, at vi behandler dine personoplysninger til fælles formål og med fælles hjælpemidler.

Vi sørger for, at opbevaring og behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og EU-databeskyttelsesforordningen (”GDPR”).

Vi behandler og opbevarer dine data

De data, vi indhenter og indsamler om dig, opbevares inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), men kan også overføres til og behandles i et land uden for EØS. Enhver sådan overførsel af dine personoplysninger vil ske i overensstemmelse med GDPR.

Vi overfører kun personoplysninger til tredjelande (uden for EØS), hvis visse betingelser er opfyldt. En overførsel kan eksempelvis kun finde sted, hvis EU-kommissionen har besluttet, at det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller har givet de fornødne garantier, f.eks. ved at indgå en aftale, der omfatter EU-standardkontraktbestemmelserne, med modtageren af personoplysningerne.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter det regnskabsår, hvori din aftale er udløbet. Bliver din aftale ikke til noget, beholder vi ikke dine oplysninger, medmindre der er udtrykkelig hjemmel i anden lovgivning. 

Vi passer godt på dine data

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget procedurer samt interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine data. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering. Dine oplysninger opbevares via teknologisk sikre cloudbaserede løsninger. Der er betryggende firewalls og adgangskoder til alle enheder, og i det omfang hvor oplysningerne opbevares fysisk sker det i aflåste arkivrum.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for, ID-tyveri, økonomisk tab eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Selected Car Leasing og Solid Leasing kan indenfor rammerne af databeskyttelsesreglerne videregive eller overlade de oplysninger, der behandles om dig til samarbejdspartnere i det omfang dette er nødvendigt i forbindelse med indgåelse og administration af leasingaftalen. Du kan læse mere om videregivelse af personoplysninger og læse om eksempler i et uddybende afsnit nedenfor.

I det omfang oplysningerne behandles af offentlige myndigheder eller databehandlere på vegne af Solid Leasing A/S og/eller Selected Car Leasing A/S er oplysningerne krypterede og fortrolige, og der foreligger lovpligtige skriftlige fortrolighedsaftaler og databehandleraftaler.

I det omfang det tjener et legitimt formål kan dine oplysninger blive delt med andre i bilgruppen Selected Car Group, der består af Selected Car Leasing A/S, Solid Leasing A/S, Selected Car Investment ApS, Selected Car Investment Management ApS. Bilgruppen er ejet af Selfinvest ApS i Middelfart og LLG A/S i Brabrand gennem Selected Car Group A/S.

Vi hverken sælger eller videregiver på anden vis dine data til eksterne tredjeparter med henblik på markedsføring.

Formål

Grundlæggende sker langt størstedelen af behandlingen med det formål som er associeret til din leasingaftale. Vi anvender eksempelvis dine personoplysninger med henblik på at kunne give tilbud, indgå og administrere leasingaftalen, herunder til at foretage registrering af køretøjet i det Digitale Motorregister, oprettelse af forsikring, oprettelse af betaling, foretage kreditvurdering, tracking af køretøjet, påkrævede tjek i henhold til særlovgivning, herunder eksempelvis hvidvaskloven og kreditaftaleloven, fakturering samt rykkere, foretage eventuel skadesbehandling, reminder ved udløb af kontrakt og gentegning. I tilfælde af misligholdelse af leasingaftalen, kan oplysningerne blive benyttet med henblik på varetagelse af vores interesser som kreditor og ejer af det leasede køretøj. Vi bruger kun din e-mailadresse og dit telefonnummer som led i gennemførelsen af din leasingaftale, herunder til brug for kommunikation omkring leasingaftalen, og eventuelt til gennemførelse af kundeundersøgelser. Har du givet os tilladelse kan vi også behandle dine personoplysninger i markedsføringsøjemed.

For en god orden skyld opremses de personoplysninger vi behandler her:

 • Dine personlige oplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, cpr-nummer, e-mailadresse.
 • Personoplysninger sendt til os i chats og/eller e-mails, som vi har en legitim interesse i for at opretholde vores relation til dig som kunde.
 • Billede- og adresse-ID, f.eks. i form af kørekort, pas og sundhedskort
 • PEP-oplysninger (Er du en politisk eksponeret person (PEP) eller nærtstående til PEP?)
 • Opslag i internationale sanktionslister.
 • Nummerplader, billeder af bilen samt stelnummer.
 • Forsikringsoplysninger på det leasede køretøj.
 • Trackingoplysninger til brug for opfyldelse af forsikringsaftale på det leasede køretøj.
 • Opslag hos kreditoplysningsbureauer, f.eks. experian.dk og andre registre for dårlige betalere.
 • Overvågning af om du bliver registreret som dårlig betaler i den periode du er kunde hos os. Overvågningen sker gennem Experians system AKS, Aktiv Kreditsikring.
 • Indhentning af antal af banker og antal af banktransaktioner gennem Monthio’s PSD2-løsning. Monthio opstiller et forslag til et budget ud fra indhentede bankoplysninger. Du har mulighed for at tilrette budgettet.
 • Job-/beskæftigelsesstatus, beskæftigelsessted og stilling.
 • Uddannelse.
 • Antal børn i husstanden.
 • Husstandens antal.
 • Civilstatus.
 • Eventuelt ejerskab af virksomheder.
 • Indkomst.
 • Regnskaber.
 • Årsopgørelser, evt. gennem e-skat.
 • Rådighedsbeløb.
 • Kontooplysninger og saldooplysninger.
 • Betalingskortoplysninger.
 • Boligforhold/boligtype.
 • Biler i husstanden.
 • Formueforhold.
 • Gæld og gældstype.
 • Adresse, ejer, udlæg, krav, forpligtelser, påbud, handelspris, kreditor og andre ejede ejendomme.
 • BBR-oplysninger. Husets størrelse, opvarmning, salgspris pr. dato, energitype og forbrug, toiletter, tagmaterialer, antal rum, grundens størrelse, forureningsklassificering, olietanke og påbud.


Listen er ikke udtømmende og omfatter i dit tilfælde ikke nødvendigvis de oplistede persondata. Personoplysninger afgives i mange tilfælde af dig selv, men kan også indsamles via forskellige teknologier, kanaler og platforme. Oplysningerne kan kombineres, og udgør tilsammen en behandling.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra:

 • De oplysninger, du har givet til os.
 • de oplysninger du har givet til den bil- eller MC-forhandler, du har handlet med.
 • den billed- og adresse legitimation du har fremsendt gennem Penneo KYC, direkte til os eller gennem samarbejdspartner.
 • de oplysninger du har givet os igennem Penneo KYC, herunder opslag i den danske PEP-liste og i internationale sanktionslister.
 • de økonomiske oplysninger du via samtykke har givet os i forbindelse med kreditværdighedsundersøgelse gennem Monthio,
 • de oplysninger du har givet os via samtykke til indhentning af dine skatteoplysninger via e-skat.
 • de oplysninger du har givet os på anden vis. F.eks. mundtligt, skriftligt eller ved fremsendelse af dokumenter.
 • de oplysninger som er offentligt tilgængeligt på internettet.
 • oplysninger fra registre for dårlige betalere.
 • Motorkøretøjsregisteret.
 • DMR-Kerne.
 • Bil- eller MC-forhandlere.

 

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Efterlevelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering (Hvidvaskloven), hvorefter finansielle virksomheder m.fl. er underlagt pligt til at indhente en række personlige oplysninger, spørge ind til forretningsgrundlagets beskaffenhed mv.
 • Efterlevelse af lov om finansiel virksomhed.
 • Efterlevelse af lov om kreditaftaler (Kreditaftaleloven), hvorefter leasingselskaber er forpligtet til at foretage kreditværdighedsundersøgelse af dig. Kreditværdighedsundersøgelsen omfatter indhentning og behandling af offentligt tilgængelige data samt opslag hos kreditbureauer, der registrerer dårlige betalere. I forbindelse med kreditværdighedsundersøgelsen beder vi om dit samtykke til at indhente data fra din skattemappe, nystiftet gæld samt andre nærmere specificerede økonomiske oplysninger fra penge- og realkreditinstitutter.
 • Efterlevelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer.
 • Efterlevelse af bogføringsloven.
 • Legitime interesser, der forfølges med behandlingen, er oprettelse af finansiel leasingaftale mellem dig og Selected Car Leasing A/S eller Solid Leasing A/S. Herunder oplysninger om motorkøretøjet og en kreditværdighedsundersøgelse af dig. Kreditværdighedsundersøgelsen omfatter indhentning og behandling af offentligt tilgængelige data samt opslag hos kreditbureauer, der registrerer dårlige betalere.

 

Som nævnt ovenfor kan vores behandling af dine personoplysninger ske på baggrund af såvel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra a (når der er givet samtykke), databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig for at opfylde en kontrakt), databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c (nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse), databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (de legitime interesser, der begrunder behandlingen, af den aftale, der ligger til grund for vores samarbejde).

Principper

Behandlingen af personoplysninger er i overensstemmelse med følgende principper:

 • Vores behandling af personoplysninger sker altid på lovlig, rimelig og transparent vis i forhold til den registrerede person.
 • Vi indsamler kun personoplysninger til specificerede, eksplicitte og legitime formål.
 • Vi behandler kun tilstrækkelige og relevante personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forhold til de formål, de behandles til.
 • Vi sørger for, at personoplysningerne er nøjagtige og opdaterede. Unøjagtige personoplysninger slettes eller berigtiges uden unødig forsinkelse.
 • Vi sletter personoplysninger, der ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil oplysningerne blev behandlet.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter det regnskabsår, hvori din aftale er udløbet. Bliver din aftale ikke til noget, beholder vi ikke dine oplysninger medmindre der er udtrykkelig hjemmel i anden lovgivning.
 • Vi behandler personoplysninger på en måde, der sikrer en passende beskyttelse af dem.

 

Modtagere af oplysningerne (videregivelse)

Selected Car Leasing og Solid Leasing kan indenfor rammerne af databeskyttelsesreglerne videregive eller overlade de oplysninger, der behandles om dig til Solid Leasings samarbejdspartnere i det omfang, dette er nødvendigt i forbindelse med indgåelse og administration af leasingaftalen.

Såfremt der er afgivet kaution for leasingaftalen, kan oplysninger om kontraktens forløb, herunder om eventuel misligholdelse, videregives til kautionisten.

I forbindelse med håndtering af forsikringsmæssige forhold - eller skader på køretøjet kan oplysninger om leasingtager, herunder dennes CPR- eller CVR.nr.  blive videregivet til det forsikringsselskab, hvori køretøjet er forsikret samt til en eventuel modparts forsikringsselskab i det omfang, Solid Leasing måtte være forpligtet hertil. Derudover kan der i forbindelse med notering af panthaverdeklaration eller tegning af en alternativ tillægsforsikring ske udveksling af oplysninger om køber, herunder dennes CPR/CVR-nummer.

Selected Car Leasing og Solid Leasing kan desuden videregive dine oplysninger til tredjemand, herunder til offentlige myndigheder f.eks. skatteforvaltningen eller politiet, såfremt vi er retligt forpligtet hertil, eller såfremt dette er nødvendigt for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor.

I tilfælde af misligholdelse af eller tvist vedrørende leasingaftalen, kan oplysningerne desuden videregives til rådgivere eller samarbejdspartnere, der skal varetage Selected Car Leasings og Solid Leasings interesser i sagen, herunder i forbindelse med iværksættelse af rykker- og inkassoprocedure på Selected Car Leasings og Solid Leasings vegne.

Selected Car Leasing og Solid Leasing udveksler persondata og GPS-data med Skyhost, der er Selected Car Leasings faste leverandør af GPS-trackere og Uniqtracking og SatCar, der, er Solid Leasings leverandører af GPS-trackere. Du har som kunde fuldt kendskab til navnet på den valgte GPS-tracking samarbejdspartner. Skyhost, SatCar og Uniqtracking har, f.eks. ved tyveri, kriminelle handlinger m.v., mulighed for at se bilens aktuelle position og den historiske position.Selected Car Leasing og Solid Leasing har kun mulighed for at indhente denne information hvis det er nødvendigt i tilfælde af f.eks. tyveri, kriminelle handlinger m.v. Der udleveres aldrig GPS-data til dig som kunde.

Selected Car Leasing og Solid Leasing anvender tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, der udfører arbejde på vores vegne (”databehandlere”). Dette kan f.eks. være, databehandlere, der indhenter persondata på vegne af os til opfyldelse af gældende lov (f.eks. hvidvaskloven og kreditaftaleloven), hosting af servere, systemvedligeholdelse m.v. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data om dig i det omfang, dette er nødvendigt for, at de pågældende kan levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har derfor ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af deres kontraktlige forpligtelse over for os.

Jobansøgninger

Hvis du ansøger om et job hos os, behandler vi dine personoplysninger. Behandlingen består i screening af ansøgninger, CV og andre fremsendte dokumenter samt indkaldelse og forberedelse til jobsamtaler. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at vurdere, om vi nu eller på et senere tidspunkt kan tilbyde dig et relevant job. Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige og relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i Selected Car Leasings og/eller Solid Leasings systemer. Dine data bliver opbevaret sikkert hos vores hostingpartnere og vil blive slettet, når stillingsopslaget er færdigbehandlet

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til ikke at blive genstand for automatiserede afgørelser. Solid Leasing A/S kan anvende automatiske afgørelser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du trækker sit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne, indtil tidspunktet for tilbagetrækningen.               

Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, kan vi i visse tilfælde være berettiget til at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, såfremt vi har et andet retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne, f.eks. at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af leasingaftalen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du kan også kontakte dem pr. brev eller mail. Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet, Carl Jakobsensvej 35, 2500 Valby. Mail: dt@datatilsynet.dk

Cookies

Selected Car Leasing har særskilt cookiepolitik for brug af hjemmesiden www.scleasing.dk, og dette er også ved at blive indarbejdet for hjemmesiden www.solidleasing.dk. Indtil da vil vi fortælle lidt om vores cookiepolitik for brug af ”solid-hjemmesiden”.

Når du kigger på hjemmesiden www.solidleasing.dk skal vi oplyse dig om at vi anvender ”cookies”: Vi vil nemlig gerne tilbyde en brugervenlig hjemmeside med information, der er relevant for dig. For at give dig den bedst mulige brugeroplevelse anvender vi teknologier, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Dette gør vi ved hjælp af cookies.

En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer. Dette betyder i praksis, at vores hjemmeside kan huske dig, når du besøger den af flere omgange, og at vi kan indhente statistik, som fortæller os, hvordan du og andre brugere anvender vores hjemmeside.

Vi anvender cookies fra flere forskellige udbydere, som kan give os indblik i, hvilke dele af vores hjemmeside, brugerne besøger. Se detaljeret information herom, hvilke cookies vores hjemmeside benytter.

Du kan til enhver tid ændre dit samtykke til cookies i din browser eller ved at klikke på nederst på vores hjemmeside, hvor der står ”Opdater Cookie Samtykke”.  Du kan også slette cookies i din browser. På www.minecookies.org kan du finde en guide til, hvordan du sletter cookies i forskellige browsertyper.

En del af de oplysninger, som www.solidleasing.dk indsamler, kan blive offentliggjort, men det vil altid være i anonymisereret form, f.eks. oplysninger om antallet af besøgende på www.solidleasing.dk. Information om vores kunder er en vigtig del af vores forretning, og vi sælger ikke eller bytter ikke informationerne med andre.