Vi er den dataansvarlige

Solid Leasing A/S, cvr. nr.: 37508063 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger i det sidste punkt i denne persondatapolitik. Vi sørger for, at opbevaring og behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi cookies. Du kan læse mere om cookies her.

Når du surfer på internettet, efterlader du dig et "elektronisk spor", som fortæller, hvor du har været. Når du har besøgt www.solidleasing.dk, vil vi altså vide følgende om dig:

  • Hvilke sider du har kigget på og hvornår
  • Hvilken browser du bruger
  • Hvilken ip-adresse du har

 

Vi bruger disse oplysninger til at finde ud af, hvilken vej du som besøgende bruger for at finde information på vores site. F.eks. kan vi se, om du starter fra forsiden og bevæger sig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra en søgemaskine.

Solid Leasing får løbende statistiske oplysninger fra vores databehandler om besøgende på sitet. Det er dog ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.
Når du leaser hos os, behandler vi følgende personoplysninger:

Vi behandler almindelige personoplysninger, som du selv afgiver, herunder navn, CPR-nr., adresse, GPS-data og kontaktoplysninger for at indgå din leasingaftale og gemmer den i vores kundedatabase. Herudover indhenter vi oplysninger tredjemand, f.eks. det Digitale Motorregister og CVR-registreret.

Vi bruger kun din e-mailadresse som led i gennemførelsen af din leasingaftale, herunder til brug for kommunikation omkring leasingaftalen, og evt. til gennemførelse af kundeundersøgelser.

Vi bruger ikke dit telefonnummer til at kontakte dig i salgsøjemed. Vi kontakter dig kun telefonisk, hvis vi skal give dig en servicebesked, eks. hvis der er problemer med din leasingaftale.

For at kunne foretage en kreditvurdering indsamler vi dine pasoplysninger, seneste årsopgørelser, en fuldstændig udskrift fra SKAT (R75) og lønsedler. Vi indhenter også oplysninger fra kreditoplysningsbureauer, herunder RKI og Experian.

Vi anvender alene bankoverførsel som betalingsmiddel. Ved evt. tilbagebetalinger sker det ligeledes via bankoverførsel. Vi behandler derfor også dine kontooplysninger.

Vi anvender dine personoplysninger med henblik på at kunne indgå og administrereleasingaftalen herunder til at foretage registrering af køretøjet i det Digitale Motorregister, oprettelse af GPS, GPS tracking, oprettelse af forsikring, oprettelse af betaling, foretage kreditvurdering, evt. påkrævede tjek iht. særlovgivning, herunder eks. ift. hvidvask, fakturering samt rykkere, foretage evt. skadesbehandling, reminder ved udløb af kontrakt og evt. gentegning.  

I tilfælde af misligholdelse af leasingaftalen, kan oplysningerne blive benyttet med henblik på varetagelse af vores interesser som kreditor og ejer af det leasede køretøj.

Såfremt vi har fået dit udtrykkelige samtykke hertil, kan oplysningerne desuden blive benyttet i forbindelse med markedsføringsmæssige formål.

Vores juridiske grundlag for at behandle oplysningerne til de ovenfor nævnte formål er følgende:

  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den leasingaftale, som du har indgået med os, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Dette drejer sig dels om indgåelse af leasingkontrakten, registrering i det digitale Motorregister, notering af panthaverdeklaration eller tegning af anden tillægsforsikring, samt den løbende administration af leasingaftalen.

  • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c). Dette drejer sig f.eks. om overholdelsen af vores forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen som nærmere beskrevet nedenfor samt bogføringsloven og skattekontrolloven.

  • Interesseafvejning i forhold til håndtering af forsikringsmæssige forhold- og skader, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), idet vi har en legitim interesse i at sikre, at eventuelle skader på det leasede køretøj anmeldes til og behandles af køretøjets forsikringsselskab.

  • Interesseafvejning i forhold til kommunikation med dig om leasingaftalen, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f).

  • Interesseafvejning i forhold til varetagelse af vores interesser som kreditor og ejer af det leasede køretøj, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), f.eks. i tilfælde af misligholdelse af leasingaftalen.

  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, nr. 3 og nr. 4 for så vidt angår registrering og behandling af dine henholdsvis dine reelle ejeres CPR-nummer, idet behandling af CPR-nummer bl.a. er er nødvendigt i forbindelse med vores iagttagelse af kravene i henhold til hvidvaskloven samt af hensyn til at sikre en entydig identifikation af dig.

 

Dine persondata vil blive opbevaret i Solid Leasings systemer. Dine data bliver opbevaret sikkert hos vores hosting-partnere. Vi gemmer maksimalt dine data i 5 år plus løbende regnskabsår efter endt leasingaftale. Vi opbevarer kun dine data i det tidsrum, som det er relevant og i det tidsrum, som det er krævet efter særskilt lovgivning, eks. hvidvaskloven, bogføringsloven og skattekontrolloven.


Særligt om hvidvaskloven

I henhold til hvidvaskloven er vi forpligtet til at indhente en række oplysninger om dig, herunder oplysninger om din identitet, samt om du eller dine nærtstående er politisk eksponerede personer.

Hvis leasingtager er en juridisk enhed, er vi desuden forpligtet til at indhente identitetsoplysninger om reelle ejere samt at kontrollere disses identitet. Såfremt leasingtager er en juridisk person, er vi forpligtet til at klarlægge dennes ejer- og kontrolstruktur.

Derudover er vi forpligtet til at undersøge ’komplekse og usædvanlige hændelser’ samt at notere resultatet af disse undersøgelser.

I forbindelse med din indgåelse af leasingaftalen, foreviser du gyldig billedlegitimation. Vi er til enhver tid berettiget at kræve yderligere legitimationsoplysninger fremvist og/eller fremsendt.

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Behandlingen består i screening af ansøgninger, CV og andre fremsendte dokumenter samt indkaldelse og forberedelse til jobsamtaler. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at vurdere, om vi nu eller på et senere tidspunkt kan tilbyde dig et relevant job.

Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige og relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i Solid Leasings systemer. Dine data bliver opbevaret sikkert hos vores hosting-partnere og vil blive slettet, når stillingsopslaget er færdigbehandlet


Modtagere af oplysningerne

Solid Leasing kan til de ovenfor nævnte formål videregive eller overlade de oplysninger, der behandles om dig til Solid Leasings samarbejdspartnere i det omfang, dette er nødvendigt i forbindelse med indgåelse og administration af leasingaftalen.

Såfremt der er afgivet kaution for leasingaftalen, kan oplysninger om kontraktens forløb, herunder om eventuel misligholdelse, videregives til kautionisten.

I forbindelse med håndtering af forsikringsmæssige forhold - eller skader på køretøjet kan oplysninger om leasingtager, herunder dennes CPR- eller CVR.nr.  blive videregivet til det forsikringsselskab, hvori køretøjet er forsikret samt til en eventuel modparts forsikringsselskab i det omfang, Solid Leasing måtte være forpligtet hertil. Derudover kan der i forbindelse med notering af panthaverdeklaration eller tegning af en alternativ tillægsforsikring ske udveksling af oplysninger om køber, herunder dennes CPR/CVR-nr.

Solid Leasing kan desuden videregive dine oplysninger til tredjemand, herunder til offentlige myndigheder f.eks. Skatteforvaltningen eller politiet, såfremt Solid Leasing er retligt forpligtet hertil, eller såfremt dette er nødvendigt for, at Solid Leasing eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor.

I tilfælde af misligholdelse af eller tvist vedrørende leasingaftalen, kan oplysningerne desuden videregives til Solid Leasings rådgivere eller samarbejdspartnere, der skal varetage Solid Leasings interesser i sagen, herunder i forbindelse med iværksættelse af rykker- og inkassoprocedure på Solid Leasings vegne.

Solid Leasing udveksler persondata og GPS-data med Uniqtracking, der er Solid Leasings faste leverandør af GPS-trackere. Dog kan der i særlige tilfælde vælges en anden leverandør af GPS-trackere som Solid Leasing i givet fald vil dele persondata og GPS-data med. Du har som kunde fuldt kendskab til navnet på den valgte GPS-tracking samarbejdspartner. Uniqtracking og tilsvarende samarbejdspartnere har, f.eks. ved tyveri, kriminelle handlinger m.v., mulighed for at se bilens aktuelle position og den historiske position. Solid Leasing har mulighed for at indhente denne information hvis det er nødvendigt i tilfælde af f.eks. tyveri, kriminelle handlinger m.v. Der udleveres aldrig GPS-data til dig som kunde.

Solid Leasing anvender tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, der udfører arbejde på Solid Leasings vegne (”databehandlere”). Dette kan f.eks. være hosting af servere, systemvedligeholdelse m.v. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data vedrørende dig i det omfang, dette er nødvendigt for, at de pågældende kan levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har derfor ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af deres kontraktlige forpligtelse over for Solid Leasing.

Såfremt Solid Leasing videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder/databehandler uden for EU, sikrer Solid Leasing, at dette alene vil ske under overholdelse af den lovgivning, der gælder herfor.

Dine personoplysninger vil aldrig blive genstand for et videresalg.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at tilbagekalde samtykke
I det omfang Solid Leasings behandling af oplysninger om dig er baseret på et samtykke fra dig, er du berettiget til at tilbagekalde dit samtykke. Dette kan gøres ved at kontakte Solid Leasing på de nedenfor anførte kontaktoplysninger.

Hvis du trækker sit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne, indtil tidspunktet for tilbagetrækningen.                

Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, kan vi i visse tilfælde være berettiget til at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, såfremt vi har et andet retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne, f.eks. at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af leasingaftalen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget procedurer samt interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine data. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for, ID-tyveri, økonomisk tab eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Cookies

Vi vil gerne tilbyde en brugervenlig hjemmeside med information, der er relevant for dig. Derfor anvender vi teknologier, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Dette gør vi ved hjælp af cookies.

En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer. Dette betyder i praksis, at vores hjemmeside kan huske dig, når du besøger den af flere omgange, og at vi kan indhente statistik, som fortæller os, hvordan du og andre brugere anvender vores hjemmeside.

Vi anvender cookies fra flere forskellige udbydere, som kan give os indblik i, hvilke dele af vores hjemmeside, brugerne besøger. Se detaljeret information herom, hvilke cookies vores hjemmeside benytter.

Du kan til enhver tid ændre dit samtykke til cookies i din browser. Du kan ændre dit samtykke her. Du kan også slette cookies i din browser. På minecookies.org kan du finde en guide til, hvordan du sletter cookies i forskellige browser-typer.

Bemærk venligst at der vil være dele af www.solidleasing.dk, som du kun vil kunne bruge, hvis din browser accepterer cookies.

En del af de oplysninger, som Solid Leasing indsamler, kan blive offentliggjort, men det vil altid være i anonymisereret form, f.eks. oplysninger om antallet af besøgende på www.solidleasing.dk. Information om vores kunder er en vigtig del af vores forretning, og vi sælger ikke eller bytter ikke informationerne med andre.


Kontaktoplysninger

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte os her:

Solid Leasing A/S
CVR-nr. 37508063
Ballevej 1
8600 Silkeborg
E-mail: kontakt@solidleasing.dk
Tlf.: 87202400